برنامه بودجه بندی آزمون های آزمایشی وکالت 1396
برنامه بودجه بندی آزمون های آزمایشی وکالت 1396تاریخ انتشار : 9:39 1395/10/5


وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس

با همکاری گروه آموزشی حسن زاده
برنامه بودجه بندی آزمون های آزمایشی وکالت 1396

برگزاری اولین مرحله آزمون های جامع

تاریخ برگزاری

مرحله تعیین سطح

پنج شنبه 9/10/1395برنامه بودجه بندی آزمون های آزمایشی وکالت 1396

 
برای دانلود کلیک کنید