کارنامه برخی از افتخار آفرینان آزمون وکالت 96تاریخ انتشار : 11:38 1396/10/26


کارنامه برخی از افتخار آفرینان آزمون وکالت ۹۶

موسسه آموزش عالی فناوران توس

گروه آموزشی حسن زاده

افشین مقینی الناز آزادی امین منتخبی بامری بنفشه علاقه بند راهله پارسامنش رحمانی زو رضا صبور زینب علیزاده سعید احمدی سعید اسدی سعید شکری سید محمد حسینی شیما رمضانی صفورا عباس نژاد عباس پورعرب علی بیدرخ علی رحمانی زو مجتبی طلایی محمد شفیع پور مریم شیروانی مریم میلیونی مریم یزدانی مهدیه خسرویان نعیمه عبدالهی نیره دهقانی